Statute

Sorry, this Polish text will be translated soon.

Regulamin działania Zespołu Historii Kartografii
przy Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie

§ 1

 1. Zespół Historii Kartografii, używający skrótu ZHK, zwany dalej Zespołem, jest jednostką naukową działającą przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zgodnie ze Statutem Instytutu (zob. załącznik do Statutu: Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Historii Nauki PAN).
 2. W kontaktach zagranicznych Zespół używa nazwy Research Team for the History of Cartography.

§ 2

Siedzibą Zespołu jest siedziba Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

§ 3

Zespół używa znaku zgodnego z obowiązującym wzorem (zał. nr 1).

§ 4

Celem Zespołu jest inspirowanie, koordynowanie i pomoc w prowadzeniu badań nad historią kartografii, w szczególności ziem polskich, historycznych i współczesnych oraz dawnej Rzeczypospolitej oraz popularyzowanie wiedzy z tego zakresu.

§ 5

Cele wymienione w § 4. Zespół realizuje przede wszystkim poprzez:

 1. organizowanie Ogólnopolskich Konferencji Historyków Kartografii;
 2. publikowanie serii naukowej „Z Dziejów Kartografii”;
 3. organizowanie zebrań i seminariów naukowych;
 4. współpracę z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia badań i popularyzacji wiedzy z dziedziny historii kartografii.

§ 6

 1. Członkiem Zespołu może być osoba pełnoletnia, której dorobek naukowy przyczynił się do rozwoju badań nad historią kartografii.
 2. Członkowie Zespołu dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Zespołu może zostać osoba, której dorobek naukowy predestynuje ją do uczestnictwa w pracach Zespołu.
 2. Kandydata na członka Zespołu rekomenduje Zarządowi dwóch członków Zespołu.
 3. Zarząd poddaje kandydaturę pod tajne głosowanie członków Zespołu na zebraniu. O przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.

§ 8

 1. Członkiem honorowym Zespołu może zostać osoba rekomendowana przez członka Zespołu, której dorobek naukowy i zasługi w zakresie historii kartografii są wystarczające do nadania honorowego członkostwa Zespołu.
 2. Członkostwo honorowe Zespołu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez członków Zespołu podczas walnego zebrania drogą uchwały.
 3. Członek honorowy nie ma obowiązku uczestniczyć w pracach Zespołu.

§ 9

Członkowie Zespołu zobowiązani są do:

 1. czynnego realizowania celów Zespołu;
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Zespołu;
 3. uczestniczenia w prowadzeniu spraw organizacyjnych Zespołu;
 4. dbania o dobre imię Zespołu;
 5. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu znaczenia Zespołu w środowisku aukowym;
 6. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Zespołu.

§ 10

 1. Członkostwo w Zespole może ustać w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
 2. Członkostwo w Zespole może ustać na wniosek Zarządu, po przegłosowaniu przez członków Zespołu zwykłą większością głosów.
 3. Powodem złożenia wniosku o wykluczenie z członkostwa w Zespole może być złamanie zasad i obyczajów panujących w nauce oraz postanowień § 9.

§ 11

 1. Pracami Zespołu kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Przewodniczący i zastępca wybierani są na zebraniu walnym przez członków Zespołu zwykłą większością głosów, na okres pięciu lat. Sekretarza Zespół wybiera w porozumieniu z dyrektorem IHN PAN.
 3. Członkiem Zarządu może zostać osoba będąca członkiem Zespołu przez co najmniej 3 lata.
 4. Odwołanie całego składu Zarządu lub któregoś z członków przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek członka Zespołu na zebraniu zwykłą większością głosów, pod warunkiem zgłoszenia tego wniosku Zarządowi przed ogłoszeniem terminu zebrania.

§ 12

 1. Zebrania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku w siedzibie IHN PAN lub w innym miejscu, ustalonym przez Zarząd.
 2. Zebrania Walne odbywają się co najmniej raz na dwa lata.
 3. O terminie i miejscu zebrania Zespołu wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia imiennie na piśmie listownie lub drogą elektroniczną, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.

§ 13

 1. Każdorazowa zmiana Regulaminu powinna zostać zaakceptowana przez dyrektora IHN PAN.
 2. Regulamin ma moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia przez dyrektora IHN PAN.