History

Sorry, this Polish text will be translated soon.

Zespół Historii Kartografii powstał 25 września 1975 r. w celu integracji środowiska naukowego, koordynacji prac badawczych nad historią kartografii, inspirowania nowych badań w tej dziedzinie, organizowania konferencji kartograficznych i publikowania wyników badań.

Pierwszym przewodniczącym Zespołu został prof. Julian Janczak († 1995 r.) wieloletni pracownik Pracowni Atlasu Historycznego Śląska IH PAN, który pełnił tę funkcję do swojej śmierci w 1995 roku.

Wieloletnim sekretarzem był Zbigniew Rzepa, Pracownia Historii Geografii PAN, (1975–1992, † 1993 r.) następnie Wiesława Wernerowa, Instytut Historii Nauki PAN, (1992–2002), dzięki której energii i zaangażowaniu odbyły się liczne konferencje i wydano kilka tomów serii Z dziejów kartografii. Od 2002 r. sekretarzem Zespołu jest Dorota Peczlewicz (d. Kozłowska).

Do Zespołu powołano kilkanaście osób z różnych ośrodków naukowych kraju. Od początku członkami Zespołu byli: Stanisław Alexandrowicz († 2015 r.), Józef Babicz († 2005 r.), Janusz Gołaski, Bogusław Krassowski († 1987 r.), Jerzy Ostrowski, Stanisław Pietkiewicz († 1987 r.), Zbigniew Rzepa († 1993 r.), Józef Szaflarski († 1987 r.), Jan Szeliga, Edward Schnayder († 2001 r.), Andrzej Tomczak († 2017 r.), Wiesława Wernerowa, Zbigniew J. Wójcik. W następnych latach dołączyli do Zespołu: Aldona Ertman, Kazimierz Ewicz († 2001 r.), Wojciech Trzebiński († 1993 r.), Roman Wytyczak († 2020 r.), Piotr Grabowski, Mieczysław Stelmach († 2000 r.). Lucyna Szaniawska, Beata Konopska, Dorota Peczlewicz, Henryk Rutkowski i Jarosław Łuczyński († 2012 r.). W Zespole Historii Kartografii było także czterech członków honorowych: prof. dr hab. Jerzy Dobrzycki († 2004 r.), prof. dr hab. Stanisław Litak († 2010 r.), dr Tomasz Niewodniczański († 2010 r.), prof. dr hab. Tadeusz Marian Nowak († 2010 r.). Opiekę nad Zespołem, z ramienia IHN PAN, sprawował prof. Józef Babicz (w latach 1975–1997).