Seminars

Otwarte internetowe seminaria Zespołu Historyków Kartografii

  • I otwarte internetowe seminarium ZHK zatytułowane „Zniekształcenia map dawnych” odbyło się w dniu 8 grudnia 2020. Skorzystano z platformy MSTeams (http://tiny.cc/h6x5tz), a zarejestrowane efekty można obejrzeć na Youtube. Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.
  • II otwarte internetowe seminarium ZHK zatytułowane „Badania i wykorzystanie dawnych map” rozpocznie się 10 marca 2022 o godz. 11 na platformie MSTeams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7078a163b3144d46951a42492cc8ce3c%40thread.tacv2/1644823416318?context=%7b%22Tid%22%3a%22daa3b21c-0252-4929-bc66-5ab31e8227e1%22%2c%22Oid%22%3a%22794d2c3f-b716-433f-99f6-ae1ad4c1b267%22%7d). Szczegóły dostępne są na dołączonym plakacie oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.