List of reports and papers of 26. PCCH

Sorry, this Polish text will be translated soon.

 • Henryk Bartoszewicz, Przełom w kartowaniu przestrzeni miejskiej. Wielkoskalowa kartografia miast Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej 1815–1830
 • Teresa Bogacz, Renesansowe „odkrycie” Śląska kamieniem milowym rozwoju kartografii regionu doby nowożytnej
 • Jerzy Czajewski, Kartografia wojny smoleńskiej 1632–1634 (Johann Pleitner – miedzioryty Hondiusza i Savery’ego)
 • Anna Faliszewska, Zarys historii anamorfoz kartograficznych
 • Piotr Falkowski, Jacek Uchański, Paweł E. Weszpiński, Opracowania fotogrametryczne dla Warszawy od 1926 roku
 • Wojciech Gawroński, Wieliczka austriacką twierdzą polową na mapach z lat 1778–1785
 • Dorota Gazicka-Wójtowicz, Grażyna Dudzicka, Ewa Nowacka, Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN)
 • Rafał Górny, Pruski kataster gruntowy na Górnym Śląsku – jego geneza i funkcjonowanie na przykładzie dokumentacji kartograficznej i aktowej z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu
 • Andrzej Janeczek, Pierwsze zdjęcie wojskowe Galicji (tzw. mapa Miega) z lat 1779–1783 – jego znaczenie i perspektywy wykorzystania
 • Maria Jankowska, Mapa F.W.C. von Schmettau’a jako źródło informacji o obiektach przyrodniczych i kulturowych wsi wielkopolskiej w końcu XVIII wieku
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Konstrukcja i technika oprawy dawnych atlasów i ich wpływ na sposób prezentacji treści kartograficznej i stan zachowania
 • Beata Konopska, Zmiany polityczne i technologiczne w Polsce końca XX wieku kamieniem milowym w kartografii użytkowej
 • Urszula Kowalczyk, Wykorzystanie kartograficznych materiałów archiwalnych w badaniach użytkowników archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
 • Kazimierz Kozica, Gdański rytownik i wydawca Wilhelm Hondius i jego prace na polu kartografii polskiej
 • Adam Krawczyk, Informacja o badaniach Bożeny Modelskiej-Strzeleckiej nad mapą Polski Jana Długosza
 • Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Analiza dawnych map jako źródła informacji do opracowania studium historyczno- -urbanistycznego miasta Nowy Tomyśl
 • Maria Kuc-Czerep, Województwo kaliskie w drugiej połowie XVI w.
 • Malwina Lange, Najstarsze mapy, atlasy oraz plany ze zbiorów Pracowni Atlasu Historycznego PAN w Warszawie
 • Dariusz Lorek, Fortyfikacje Poznania jako determinanta przemian przestrzennych miasta
 • Jarosław Łuczyński, Etapy rozwoju kartografii wielkich miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
 • Urszula Markiewicz, Kształtowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z punktu widzenia archiwów państwowych
 • Piotr Mojski, Zagadnienia prezentacji dawnych map Polski z kolekcji „Cartographia Rappersviliana Polonorum” w Internecie
 • Albina Mościcka, Janusz Ostrowski, Kamienie milowe rozwoju kartografii gleb w Polsce
 • Tomasz Olenderek, Nazwy obszarów leśnych na powojennych, wojskowych mapach topograficznych
 • Anna Osowska, Najważniejsze dzieła i wydarzenia polskiej kartografii tematycznej okresu zaborów
 • Jerzy Ostrowski, Kamienie milowe w polskim piśmiennictwie z zakresu historii kartografii
 • Katarzyna Rafalska, Globus nieba Johanna Georga Klingera z 1790 roku – konserwacja w Zakładzie Papieru i Skóry UMK w Toruniu
 • Wiesław Sieradzan, Kolekcja map Ernsta von der Oelsnits (1858–1943) i jej znaczenie
 • Radosław Skrycki, Mapa Pomorza Eilharda Lubinusa – dotychczasowy stan wiedzy i nowe ustalenia
 • Bogumił Szady, Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej
 • Lucyna Szaniawska, Wkład osiągnięć renesansu w rozwój map geograficznych
 • Ewa Szynkiewicz, Zbiory Kartograficzne Zakładu Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego – ich specyfika i przydatność w pracach naukowo-badawczych
 • Zbigniew Tucholski, Specyfika geodezyjnej i kartograficznej dokumentacji kolejowej
 • Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii warszawskiej – prawda czy zwyczaj?
 • Bogdan Wolak, Znaki kartograficzne i metody prezentacji zastosowane na mapie Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch und West-Preussen nebst dem Netzdistrict … (1796–1802)
 • Zbigniew Wójcik, Problem adaptacji podkładów topograficznych do map geologicznych Tatr Polskich
 • Anna Wrochna, Projekt OGNIWO – ogólnodostępne cyfrowe zasoby geoinformacyjne
 • Wiesława Żyszkowska, Kamienie milowe w kartografii