List of reports and papers of 27. PCCH

 • Teresa Bogacz, Mapy Lubina z XIX i XX wieku jako źródło do badań nad rozwojem przestrzennym miasta
 • Dariusz Brykała, Łukasz Sarnowski, Zagospodarowanie hydrotechniczne rzek na mapach ‚szczególnych’ województw Karola Pertheesa
 • Henryk Gapski, Kartografia kościelna. Zagadnienia podstawowe
 • Piotr Grabowski, Obraz historycznej Warmii w opracowaniach włoskich i francuskich kartografów z XVI-XVIII wieku
 • Miłosz Huber, Olga Jakovleva, Anna Synajewska-Przybyś, Analiza map z użyciem techniki optycznej, SEM EDS oraz badań chemicznych
 • Andrzej Janeczek, Rękopiśmienna mapa cyrkułu zamojskiego z austriackiego Archiwum Wojennego i jej relacja do zdjęcia józefińskiego (1779–1783)
 • Maria Jankowska, Kryteria oceny map jako źródła informacji o dziedzictwie kulturowym wsi na przykładzie Wielkopolski
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Zagadnienie rekonstrukcji treści i obrazu w zabytkowych mapach
 • Kazimierz Kozica, Wrocławski przedwojenny egzemplarz mapy Europy Gerarda Mercatora (1554)
 • Zenon Kozieł, Radosław Golba, Agnieszka Pilarska, Atlas historyczny miast polskich: Świecie, Chojnice, Ostróda, Olsztyn
 • Adam Krawczyk, Geneza „geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestawa polskiego” Karola Pertheesa
 • Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, Sieć wodna doliny środkowej Warty w okolicach ujścia Prosny w świetle źródeł kartograficznych i ikonograficznych do I połowy XIX wieku: Uwarunkowania rozwoju miasta Pyzdry jako węzła transportu rzecznego
 • Jakub Kuna, Problem uwspółcześnienia formy prezentacji map dawnych
 • Adam Linsenbarth, Mozaikowa mapa z Madaby z VI wieku cennym źródłem informacji geograficznych, historycznych i biblijnych
 • Dariusz Lorek, Kartograficzny obraz Poznania w okresie zaborów
 • Grzegorz Łukasiewicz, Wiarygodność map Reymanna jako źródła informacji o rozmieszczeniu wiatraków w Polsce
 • Rafał Michałowski, Pierwsza mapa Sląska Cieszyńskiego Jonasa Nigrinusa: niezwykła historia dokumentu i jego autora
 • Wojciech Mielewczyk, Środowisko geograficzne na XIX-wiecznych mapach wsi na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie
 • Maria Nalaskowska, Jolanta Czuczko, Technika wykonania i stopień zniszczenia map ściennych na przykładzie XVIII-wiecznej Panoramy Cieszyna z kroniką historyczną
 • Kamil Nieścioruk, Weryfikacja wiarygodności treści map dawnych z wykorzystaniem cyfrowego modelu wysokości i podstawowych atrybutów topograficznych
 • Krzysztof Okła, Puszcza Kozienicka kolebką leśnych map urządzeniowych
 • Tomasz Olenderek, Charakterystyka dawnych map leśnych
 • Jerzy Ostrowski, Praca Henryka Merczynga z 1913 r. o radziwiłłowskiej mapie Litwy i jej wpływ na polskie badania dokładności dawnych map (w setną rocznicę publikacji)
 • Joanna Plit, Analizy geograficzne i historyczne dawnych map
 • Krzysztof Siedlik, Instrukcje geodezyjne Pomorza, Nowej Marchii oraz Meklemburgii jako odzwierciedlenie rozwoju miernictwa w XVII i XVIII wieku
 • Radosław Skrycki, Dwa nieznane pruskie źródła kartograficzne do dziejów I rozbioru
 • Waldemar Spallek, Kształtowanie się koncepcji map ogólnogeograficznych w świetle polskich atlasów szkolnych wydanych do 1939 r.
 • Joanna Sroka, Atlas Silesiae w zbiorach polskich – technologia i konserwacja, zarys problematyki
 • Tomasz Strzyżewski, Dariusz Brykała, Zasięg przestrzenny map ‚szczegulnych’ województw Karola Pertheesa
 • Bogumił Szady, Dawne mapy w badaniach nad geografią historyczną religii i wyznań w XVIII wieku
 • Lucyna Szaniawska, Joachim Lelewel badacz dawnych opisów świata i twórca „krajobrazów”
 • Adrianna Szczerba, Dziewiętnastowieczne mapy archeologiczne zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego – cel, metoda, wykorzystanie
 • Ryszard Szczygieł, Rola źródeł kartograficznych w badaniach dziejów osadnictwa
 • Grzegorz Szlast, Radosław Tomaszewski, Monika Ogiewa, „Dziwny” przypadek na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego – przyczynek do badań nad poprawnością sieci wodnej na dawnych mapach
 • Michał Trzewik, Układ przestrzenny miasta Lublina na przełomie XVIII i XIX wieku, w oparciu o mapy austriackie przechowywane w Kriegsarchiv w Wiedniu
 • Paweł E. Weszpiński, Przekaz informacyjny i język dawnych planów Warszawy w badaniach wybranych elementów środowiska geograficznego miasta
 • Bogdan Wolak, Próba oceny przedstawienia rzeźby terenu na mapie Schroettera (1796–1802)