List of reports and papers of 29. PCCH

 • Adam Bartnik, Dorota Bartnik, Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi jako przykład wykorzystania historycznych źródeł kartograficznych
 • Henryk Bartoszewicz, Anna Paszczyk, Kartografia miast Korony Królestwa Polskiego do 1795 roku. Stan zachowania miejskich map wielkoskalowych w zbiorach polskich i zagranicznych oraz potrzeby i perspektywy badawcze
 • Teresa Bogacz, Treści kulturowe w polskich publikacjach z historii kartografii z lat 1975–2015. Wybrane aspekty
 • Dorota Borowicz, Dawne mapy przedmiotem manipulacji i narzędziem propagandy
 • Dariusz Brykała, Stopień szczegółowości treści map „szczegulnych” województw Karola Perthéesa na podstawie analizy sieci młynów wodnych i w odniesieniu do innych opracowań kartograficznych z epoki
 • Rafał Eysymontt, Plan historyczny jako narzędzie rekonstrukcji przestrzeni miejskiej. Przykład wykorzystania treści dawnych planów miast Dolnego Śląska
 • Aneta Falk, Aleksandra Losik-Sidorska, Mapy w służbie Działyńskich i Zamoyskich. Okoliczności powstania zasobu kartograficznego PAN Biblioteki Kórnickiej
 • Dariusz Gierczak, Autoprezentacja miasta na mapach na przykładzie Bytomia w okresie Republiki Weimarskiej
 • Piotr Grabowski, Kartografia Ziem Pruskich, Warmii, Prus Wschodnich oraz Warmii i Mazur po 1945 r. w moich badaniach w latach 1975–2015. Kulisy kartograficznych wyzwań
 • Maria Jankowska, Narracyjna rola map w ocenie zmian przebiegu i funkcji dróg w krajobrazie wsi od końca XVIII do początku XX wieku na przykładzie okolic Poznania
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Zabytki kartografii w rękach konserwatorów. Interdyscyplinarne metody badań – możliwości i ograniczenia
 • Beata Konopska, Radosław Skrycki, Polska historia kartografii – stan i perspektywy
 • Kazimierz Kozica, Friedrich Bernhard Werner i Georg Balthasar Probst – twórcy serii 16 widoków Wrocławia z drugiej połowy XVIII wieku
 • Marta Kuźma, Wpływ opracowań źródłowych na wiarygodność wojskowych map historycznych
 • Christoph Lotz, Eine „neue“ Weltordnung visualisieren. Die Weltkarte (Karta Mira) 1:2.500.000 als Spiegel des Ost-West-Konflikts (1956–1989) – Zilustrowanie „nowego” porządku świata. Mapa świata (Karta Mira) 1:2 500 000 jako odzwierciedlenie konfliktu Wschód-Zachód (1956–1989)
 • Anna Małka, Wojciech Jegliński, Justyna Relisko-Rybak, Regina Kramarska, Pruskie mapy geologiczne i topograficzne z XIX i początków XX wieku w zbiorach Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB
 • Wojciech Mielewczyk, Zmiany przestrzeni wsi w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na przykładzie wybranych map ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
 • Kamil Nieścioruk, Małgorzata Sosik, Od wojennych ruin do perły renesansu. Mapy w pracach Karola Sicińskiego i procesie odbudowy Kazimierza Dolnego
 • Joanna Nowosielska-Sobel, Heimatkunde jako wyznacznik interpretacyjny map w niemieckich atlasach szkolnych na Śląsku w czasach cesarstwa i republiki weimarskiej
 • Anna Osowska, Dariusz Przybytek, Jak mapy Eugeniusza Romera przekonały świat o istnieniu Polski – spojrzenie historyczno-metodyczne
 • Jerzy Ostrowski, Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN w świetle tematyki konferencji ogólnopolskich i publikacji ich materiałów
 • Waldemar Spallek, Obraz bieżących wydarzeń politycznych w latach 1934–1939 w 12 (i 13) wydaniu Małego atlasu geograficznego i drugim wydaniu Powszechnego atlasu geograficznego Eugeniusza Romera
 • Grzegorz Strauchold, Wschodnie granice Polski w XX w. w narracji historycznej – w atlasach ZSRR, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Białorusi i Ukrainy
 • Lucyna Szaniawska, Mapa dokumentem ekspansji Rosji na wschód do końca XVIII wieku
 • Paweł E. Weszpiński, Kartograficzny obraz niematerialnych zjawisk i zdarzeń przestrzennych w miastach na przykładzie planów Warszawy z lat 1641–1947
 • Małgorzata Wieczorek, Waldemar Spallek, Zabezpieczenia przeciwpowodziowe we wrocławskim węźle wodnym w XIX i pierwszej połowie XX w. na podstawie niemieckiej mapy topograficznej 1:25 000 (Messtischblatt)
 • Joanna Wolska, Historyczne ziemie polskie na mapach do końca XIX w. z wybranych kolekcji biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Zbigniew J. Wójcik, Historia kartografii przyrodniczej w Polsce. Kilka refleksji