List of reports and papers of 30. PCCH

 • Marlena Borycka, Miasta, bitwy i fortyfikacje – kolekcja 5 sztucznych atlasów kartograficznych ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Problematyka historyczna i konserwatorska
 • Aleksandra Cybul, Różnorodność problematyki konserwatorsko-restauratorskiej dotyczącej obiektów kartograficznych. Przybliżenie doświadczeń związanych z realizacjami konserwatorsko-restauratorskimi trzech egzemplarzy Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego autorstwa Eilharda Lubinusa, przeprowadzonymi w pracowniach Zakładu Papieru i Skóry, UMK w Toruniu
 • Magdalena Dorębska, Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Piąty tom atlasu Civitates Orbis Terrarum ze zbiorów Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach – projekt konserwatorski i jego realizacja
 • Piotr Grabowski, Formacja pruskich dragonów w XIX- i XX-wiecznych dokumentach kartograficznych miasta Olsztyna
 • Sławomir Jakubiuk, Zabezpieczenie sił zbrojnych RP (wprowadzenie do wycieczki do 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu)
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Mapa Państwa Pszczyńskiego Andreasa Hindenberga – zabytek „zanurzony w żywym nurcie historii”. Badania techniki wykonania i stanu zachowania oraz analiza wartościująca obligatoryjnym składnikiem projektu konserwacji-restauracji
 • Dorota Kąkol, Bitwa w cieśninie Fehmarn w ujęciu kartograficznym oraz ikonograficznym
 • Beata Konopska, Wpływ kartografów wojskowych na działania związane z opracowaniem mapy gospodarczej Polski po zakończeniu I i II wojny światowej
 • Jakub Kuna, Mapa szczegółowa 1:25 000 WIG – arkusze „częściowo opracowane” – brakujące ogniwo w badaniach przestrzeni historycznej miasteczek Lubelszczyzny
 • Anna Małka, Jakościowa i ilościowa ocena zmian użytkowania terenu Gdyni w ciągu ostatnich 200 lat na podstawie dawnych, wojskowych map topograficznych
 • Wojciech Mielewczyk, Mapy Wydawnictwa Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich „Kartografja” z lat 1919–1920
 • Kamil Nieścioruk, XVIII-wieczny Lublin oczami inżyniera wojskowego. Fortyfikacje i zabezpieczenia obszaru rokowań na planie Lublina C. d’Örkena
 • Leszek Opyrchał, Drukowane i rękopiśmienne plany twierdzy Kamieniec Podolski
 • Jerzy Ostrowski, Biogramy polskich kartografów i topografów wojskowych w czterotomowym słowniku „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę”
 • Jerzy Ostrowski, Dokładność dawnych wojskowych map topograficznych i topograficzno-przeglądowych dzisiejszego terytorium Polski w świetle badań profesora Stanisława Pietkiewicza i jego uczniów w latach 1955–1970 (komunikat)
 • Izabela Pacała, Oblężenie Szczecina w roku 1677 według ryciny Romeyna de Hoogha
 • Tomasz Panecki, Projekt cyfrowej edycji „Mapy topograficznej, wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807–1812)
 • Paweł Pilarski, Twierdza Toruń w świetle zbiorów kartograficznych Królewskiej Fortyfikacji w Toruniu
 • Grzegorz Podruczny, Kartograficzne ślady po nie zrealizowanym programie modernizacji pruskich twierdz z lat 1786–1806
 • Robert Rybak, Morska mapa nawigacyjna jako narzędzie w planowaniu operacji morskich
 • Kamila Sarosińska, Kompozycje i zdobienia na mapach i widokach Erika Dahlberga
 • Wiesław Sieradzan, Kartografia wojskowa Malborka XVII – pocz. XX w.
 • Joanna Slęga, Dawne mapy jako źródła do dziejów wojskowości morskiej w XVII- XVIII wieku. Zarys problematyki
 • Radosław Skrycki, Kartografia wojskowa jako przedmiot nauczania na studiach historycznych. Możliwości i potrzeby
 • Eugeniusz Sobczyński, Rozważania o rozwoju map wojskowych, od itinerariów do map hybrydowych i wywiadu geoprzestrzennego
 • Eugeniusz Sobczyński, Wpływ doktryny politycznej i militarnej ZSRR (UW) na polską kartografię wojskową w latach 1945–1990
 • Lucyna Szaniawska, Działalność kartograficzna geologów w ramach Referatu Geologicznego Służby Geograficznej KG AK
 • Andrzej Tomczak, Moja droga do kartografii – garść wspomnień
 • Paweł Weszpiński, Opracowania wojskowe jako źródło rozwoju komercyjnych cywilnych planów Warszawy (I poł. XIX w.)
 • Bogdan Wolak, Analiza źródeł kartograficznych z okresu I wojny światowej (studium na wybranych przykładach)
 • Mateusz Zawadzki, Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, jako źródło rekonstrukcji granic administracji państwowej i kościelnej województwa lubelskiego z 1827 r.