Z dziejów kartografii, vol. XVI, 2011. Contents

Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa = From the Atlas to the Collection. In 440. Anniversary of the 1st Edition of Abraham Ortelius’ Atlas

 • Jerzy Ostrowski, Radosław Skrycki, Wstęp = Introduction, s. 9-12. » See PDF
 • Kazimierz Kozica, Doktor Tomasz Niewodniczański 25 IX 1933–3 I 2010 = PhD Tomasz Niewodniczański 25 IX 1933 – 3 I 2010, s. 13-24.
 • Gerard Mercator do Abrahama Orteliusa, s. 27-28. » See PDF
 • Kazimierz Kozica, Abraham Ortelius i jego Atlas Theatrum Orbis Terrarum = Abraham Ortelius and his Atlas Theatrum Orbis Terrarum, s. 26-46.
 • Małgorzata Brzezińska-Klusek, Adam Linsenbarth, Mapy biblijne w atlasie Abrahama Orteliusa Theatrum Orbis Terrarum = Bible maps in the Abraham Ortelius Atlas Theatrum Orbis Terrarum, s. 47-62.
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Atlas odzyskany – IV Additamentum Theatrum orbis terrarum Abrahama Orteliusa ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie – zagadnienia historyczno-konserwatorskie = Recovered atlas – Abraham Ortelius’ Additamentum IV from the Collection Hosianum in Olsztyn. Restoration and historical problems, s. 63-76. » See PDF
 • Dariusz Lorek, Zakres informacji geograficznej i nazewniczej dla obszaru Wielkopolski w atlasie Orteliusa = Range of geographic and toponymic information about Greater Poland area in the Ortelius’ atlas, s. 77-83. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Popularyzacja reguł kartograficznych Ptolemeusza w renesansowych atlasach świata Orteliusa, Mercatora i de Jode = Popularizing cartographic principles of Ptolemy in the renaissance atlases of the world of Ortelius, Mercator and de Jode, s. 87-99. » See PDF
 • Beata Medyńska-Gulij, Graficzne techniki projektowania map w atlasach Abrahama Orteliusa (1570), Gerarda de Jode (1578) i Gerarda Mercatora (1595) = Graphic design techniques on maps from Ortelius’s Theatrum (1570), Jode’s Speculum (1578) and Mercator’s atlas (1595), s. 101-107.
 • Jarosław Łuczyński, Toruński egzemplarz atlasu Gerarda Mercatora z 1595 roku = A Gerard Mercator atlas copy from Toruń from 1595, s. 109-118.
 • Radosław Skrycki, Atlas jako dzieło sztuki i manifest polityczny (na przykładzie atlasu Wielkiego Elektora) = The atlas as the work of art and the political manifest (on the example of the atlasof Great Elector) = Analysis of the presentation of relief on the Schroetter’s map, scale 1:152,000 (1802–1810), s. 119-127. » See PDF
 • Beata Konopska, Ewolucja koncepcji polskich atlasów historycznych w XIX-XX wieku = Evolution of the concept of Polish historical atlases in the 19th and 20th century = Cartographic image of Poznań in the time of partitions, s. 129-144. » See PDF
 • Krystyna Szykuła, Atlasy sztuczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem 7-tomowej kolekcji Machnizkich = Factice atlases in the Wrocław University Library with special regard to the 7-volume Machnizki’s collection, s. 145-167. » See PDF
 • Barbara Przyłuska, Jerzy Ostrowski, „Atlas Polski współczesnej” lwowskiej i wrocławskiej Książnicy-Atlas– prekursor nowoczesnych szkolnych atlasów geograficznych Polski = „Atlas of contemporary Poland” published by Książnica-Atlas in Lviv and Wrocław as a precursor of modern Polish school atlases, s. 169-192. » See PDF
 • Urszula Markiewicz, Atlasy nowożytne w zasobie Archiwum Państwowego i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie = Early modern period atlases in the resources of the State Archives in Szczecin and the Pomeranian Library in Szczecin, s. 193-206. » See PDF
 • Aneta Kwiatkowska, Marek Marzec, Anna Wytyk, Cyfrowa kolekcja unikatowych atlasów morskich (XVI–XVIII w.) ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN na portalu polska.pl = A digital collection of unique 16th to 17th century marine atlases derived from the Polish Academy of Sciences Gdansk library presented on polska.pl web portal, s. 207-212.
 • Piotr Grabowski, Wybrane atlasy regionalne obszaru dawnych Prus Wschodnich oraz Warmii i Mazur w zbiorach kartograficznych Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie = Selected regional atlases of the former East Prussia, Warmia and Masuria in the cartographic collection of the Research Centre in Olsztyn, s. 213-219. » See PDF
 • Anna Osowska, Polskie atlasy tematyczne do 1939 r. w zbiorach Uniwersytetu Wrocławskiego = Polish thematic atlases until 1939 in the cartographic collections of the University of Wrocław, s. 221-240. » See PDF
 • Rostysław Sossa, Neoniła Padiuka, Taras Ohorodnyk, Austriackie mapy topograficzne w zasobach Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka = Austrian topographic maps in the funds of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library, s. 285-299.
 • Dorota Bartnik, Mapy ziem polskich w wydawnictwach książkowych i atlasach do końca XVIII wieku w zbiorach Uniwersytetu Łódzkiego = Lodz University library’s collection of maps of Polish territories in books and atlases published to the end of the 18th century, s. 249-265. » See PDF
 • Hubert Kowalski, Mapy, plany i rysunki architektoniczne ze zbiorów warszawskich wizytek (Zakon Nawiedzenia NMP) = Maps, designs and architectural drawings from the collection of the Warsaw monastery of the Sisters of the Visitation (the Order of the Visitation of Holy Mary), s. 267-277. » See PDF