Z dziejów kartografii, vol. XV, 2011. Contents

Dawna kartografia miast = Old Cartography of Towns

 • Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Przedmowa = Preface, s. 13-20. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Znaki graficzne miast stosowane na mapach do końca XVIII wieku = Town graphic symbols applied in medium- and small-scale maps until the end of the 18th century, s. 21-57. » See PDF
 • Jarosław Łuczyński, Miasta Rzeczypospolitej na planach i widokach w „Civitates Orbis Terrarum” Georga Brauna i Franza Hogenberga (rozważania nad treścią ikonograficzną) = Towns of the Polish-Lithuanian commonwealth on the plans and panoramas in „Civitates Orbis Terrarum” by Georg Braun and Franz Hogenberg (some considerations of iconographic contents), s. 59-83.
 • Ewa Szynkiewicz, Plan Wrocławia Bartla Weihnera (ojca) i Bartla Weihnera (syna) z 1562 roku – jego zawartość informacyjna, wiarygodność i przydatność = Plan of the city of Wrocław made by Bartel Weihner and his son Bartel in 1562 – its contents, reliability and usability, s. 85-94. » See PDF
 • Radosław Skrycki, Rękopiśmienne plany Szczecina Gerharda Corneliusa von Walrave z pierwszej połowy XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie = Manuscript maps of Stettin (Szczecin) by Gerhard Cornelius von Walrawe from the first half of 18th century in the collection of the National Museum in Szczecin, s. 95-111. » See PDF
 • Anna Osowska, Plany i widoki miast w kartograficznej kolekcji Machnizkych = Plans and views of towns in the cartographical collection of Machnizky family, s. 113-127. » See PDF
 • Dorota Gazicka-Wójtowicz, Irena Grzybowska, Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN = The oldest maps of Polish cities in the collection of the Central Library of Geography and Environmental Protection in Warsaw, s. 129-136.
 • Dorota Bartnik, Lindleyowskie plany wodociągów i kanalizacji miasta Łodzi w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego = The Lindley plans of Łódź water supply and sewage system in the collection of Łódź University Library, s. 137-152. » See PDF
 • Krzysztof Grochowski, Dawne plany Poznania (do 1945 roku) w zbiorach Biblioteki Raczyńskich = The old maps of Poznań (until 1945) in the collections of the Raczyński Library in Poznań, s. 153-160. » See PDF
 • Janina Stoksik, Plany i widoki miast z okresu I Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie i ich twórcy = Maps and views of towns from the period of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the State Archives in Cracov, and their creators, s. 161-184. » See PDF
 • Anna Sokół, Źródła kartograficzne do historii miast od końca XVIII wieku do 1918 roku w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie = Cartographic sources for research on the history of towns from the late 18th century to 1918 in the State Archives in Cracow, s. 185-200. » See PDF
 • Сергей Нелипович, Картографические материалы по городу Варшаве в фондах и коллекциях Российского государственного военно-исторического архива (обзор архивных фондов), s. 201-216.
 • Siergiej Nielipowicz, Materiały kartograficzne dotyczące Warszawy w zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowo-Historycznego = Cartographic sources concerning Warsaw in the collections of the Russian State Military-Historical Archives in Moscow, s. 217-221.
 • Paweł E. Weszpiński, Z badań obrazu zabudowy na dawnych planach Warszawy = Excerpts from studies on images of built-up areas on old maps of Warsaw, s. 223-240. » See PDF
 • Teresa Krogulec, Artystyczne walory dawnych planów ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy = Artistic value of old city maps from the collection of the Historical Museum of Warsaw, s. 241-258.
 • Henryk Bartoszewicz, Rewiry żydowskie w miastach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w świetle map wielkoskalowych = Jewish districts in the towns of Duchy of Warsaw and Kingdom of Poland on large-scale maps, s. 259-287. » See PDF
 • Adam Jankiewicz, Dawne plany miast – sytuacja rzeczywista czy projektowana? Na przykładzie Delineacji A. Hiża i H. Jędrzejowskiego z 1771 roku = Old city maps. A real situation or a projected one? – based on the example of Delineacya by H. Hiż and H. Jędrzejowski from 1771, s. 289-297. » See PDF
 • Andrzej Konias, Krzysztof Strzelecki, Dawne plany miasta Słupska od XVIII do końca XIX wieku = Old city maps of Słupsk from the 18th to the end of 19th century, s. 299-313. » See PDF
 • Piotr Grabowski, Obraz rozwoju urbanistycznego i warunków przyrodniczych Olsztyna w XIX i XX wieku na planach miasta z lat 1800–1946 = Picture of urban development and natural features in Olsztyn (Allenstein) in the 19th and 20th centuries on city maps from 1800–1946, s. 315-328. » See PDF
 • Waldemar Spallek, Dawne plany małych miast górnośląskich na przykładzie Krapkowic = Old plans of small towns in Upper Silesia with plans of Krapkowice, s. 329-348. » See PDF
 • Wojciech Zalewski, Rozwój Wrocławia w latach 1850–1939 w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych = The development of the city of Wrocław between 1850 and 1939 in accordance to archival cartographic materials, s. 349-372.
 • Людмила Кильдюшевская, Санкт-Петербург. 300 летнапланах и картах, s. 372-385.
 • Ludmiła Kildiuszewskaja, Petersburg – 300 lat na planach i mapach = Saint Petersburg – 300 years of its presence on maps and plans, s. 385-394.
 • Beata Medyńska-Gulij, Potencjał informacyjny map topograficznych z drugiej połowy XVIII wieku dla przestrzeni miast wielkopolskich = The information potential of topographic maps from the second half of the 18th century as regards the space of cities and towns in Greater Poland, s. 395-409.
 • Dariusz Lorek, Mapa topograficzna Urmesstischblätter z lat 1828–1832 jako źródło informacji o przestrzeni miejskiej w Wielkopolsce = The Urmesstischblätter topographic map at the scale of 1:25 000 as a source of information about municipal space in Greater Poland, s. 411-419. » See PDF
 • Wiesław Sieradzan, Zainteresowania dawną kartografią miejską Bernharda Schmida (1872–1947) – ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku = The interest of Bernhard Schmid (1872–1947) – the last German conservator Marienburg (Malbork) – in old urban cartography, s. 421-428.
 • Beata Konopska, Cenzura wobec polskich planów miast od zakończenia drugiej wojny światowej do podpisania Układu Warszawskiego = Censorship of Polish city maps from the end of World War II to signing of the Warsaw Pact, s. 429-443. » See PDF
 • Kamil Nieścioruk, Archiwalne materiały kartograficzne jako źródło informacji o przekształceniach przestrzeni dawnej strefy podmiejskiej = Cartographic archive materials as a source of information about space transformation in former suburban areas, s. 445-453. » See PDF
 • Katarzyna Kowalik, Jarosław Suchożebrski, Wykorzystanie archiwalnych map i planów do analizy zmian starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy = The use of archival maps and plans for the analysis of changes in old river-beds of the Vistula River in the vicinity of Warsaw, s. 455-464.
 • Wolfgang Kreft, Dariusz Przybytek, Grzegorz Strauchold, Projekt „Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich” = Project entitled „Historical and topographical atlas of Silesian towns”, s. 465-473. » See PDF
 • Albina Mościcka, Marek Marzec, Archiwalia kartograficzne w badaniach naukowych na przykładzie zasobów Polska.pl = Cartographic heritage in scientific research on the basis of Polska.pl portal resources, s. 475-487.
 • Jacek Uchański, Piotr Falkowski, Nowoczesne narzędzia przekazu kartograficznego wykorzystujące fotograficzne dane źródłowe na przykładzie ortofotomapy zniszczonej działaniami wojennymi Warszawy = Modern tools of cartographic communication utilizing architectonic source data on the example of the orthophotomap of destroyed Warsaw, s. 489-503. » See PDF
 • Marek Ostrowski, Od Panoramy Warszawy Przełomu Tysiącleci do Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego i dalej = From the Panorama of Warsaw at the Turn of the Millennium to the Warsaw Educational Triptych and ahead, s. 505-514.
 • Jaromir Kolejka, Cartographic documentation of post-industrial landscape = Dokumentacja kartograficzna krajobrazu poprzemysłowego (Streszczenie), s. 515-528.
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Head Office of Geodesy and Cartography), Rozwój kartografii w internecie a krajowy portal informacji przestrzennej = The development of cartography on the Internet and national spatial data portal, s. 529-532.
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Head Office of Geodesy and Cartography), Baza Danych Obiektów Topograficznych jako referencyjne źródło danych dla kartografii = The Database of Topographic Objects as a source of reference data for cartography, s. 533-535.
 • Jerzy Ostrowski, Piśmiennictwo o dawnych planach i widokach miast polskich 1983–2010 (Materiały do bibliografii) = Literature on the subject of old maps and views of Polish towns 1983–2010 (Materials for bibliography), s. 537-592. » See PDF