XXIX OKHK we Wrocławiu 2015

Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,
Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali

XXIX Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii
Mapa jako narracja interpretacyjna
Wrocław, 24–26 września 2015 r.

 

PATRONAT HONOROWY
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, prof. dr hab. Elżbieta Kościk
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr, prof. dr hab. Zdzisław Jary
Dyrektor Instytutu Historycznego UWr, prof. dr hab. Rościsław Żerelik
Dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, prof. dr hab. Piotr Migoń

ORGANIZATORZY
Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN,
Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,
Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

RADA NAUKOWA
Teresa Bogacz, Janusz Gołaszewski, Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel,
Jerzy Ostrowski, Radosław Skrycki, Waldemar Spallek, Grzegorz Strauchold

KOMITET ORGANIZACYJNY
Grzegorz Strauchold, Waldemar Spallek, Tomasz Niedzielski, Joanna Nowosielska-Sobel,
Ewa Szynkiewicz

Główne miejsce obrad – GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO,
pl. Uniwersytecki 1 (mapka z pozostałymi miejscami obrad na końcu komunikatu)

Konferencja została włączona w obchody Międzynarodowego Roku Mapy 2015–2016, inicjatywę Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Międzynarodowy Rok Mapy uzyskał poparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

KOMUNIKAT 1
Zobacz: PDF KARTA ZGŁOSZENIA, KOMUNIKAT NR 1; DOC KARTA ZGŁOSZENIA, KOMUNIKAT NR 1

KOMUNIKAT 2
Zobacz: PDF dokument PDF DOC dokument WORD

PROGRAM KONFERENCJI
CZWARTEK, 24 WRZEŚNIA 2015

Miejsce obrad: GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1, Oratorium Marianum (wejście główne)
09:30–14:00 □ REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (kawa, herbata)
11:00–11:30 □ UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

SESJA 1
STAN POLSKICH BADAŃ NAD DZIEJAMI KARTOGRAFII

11:30–12:00 □ Beata Konopska, Radosław Skrycki, Polska historia kartografii – stan i perspektywy
12:00–12:30 □ Jerzy Ostrowski, Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN w świet­le tematyki konferencji ogólnopolskich i publikacji ich materiałów
12:30–13:00 □ Zbigniew J. Wójcik, Historia kartografii przyrodniczej w Polsce. Kilka refleksji
13:00–13:30 □ Teresa Bogacz, Treści kulturowe w polskich publikacjach z historii kartografii z lat 1975–2015. Wybrane aspekty
13:30–14:00 □ Rafał Eysymontt, Plan historyczny jako narzędzie rekonstrukcji przestrzeni miejskiej. Przykład wy­korzystania treści dawnych planów miast Dolnego Śląska
14:00–15:30 □ PRZERWA OBIADOWA □ „U Hrabiego w Ossolineum” (ul. Szewska 37)
15:30–15:50 □ Grzegorz Strauchold, Wschodnie granice Polski w XX w. w narracji historycznej – w atlasach ZSRR, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Białorusi i Ukrainy
15:50–16:10 □ Dorota Jutrzenka-Supryn, Zabytki kartografii w rękach konserwatorów. Interdyscyplinarne metody badań – możliwości i ograniczenia
16:10–16:30 □ Piotr Grabowski, Kartografia Ziem Pruskich, Warmii, Prus Wschodnich oraz Warmii i Mazur po 1945 r. w moich badaniach w latach 1975–2015. Kulisy kartograficznych wyzwań
16:30–17:30 □ DYSKUSJA
17:45–19:15 □ Posiedzenie Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN (dot. tylko członków Zespołu) Obrady: GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1, sala 332, piętro III
19:30–21:30 □ UROCZYSTA KOLACJA □ Dom Steffensa, ul. Kuźnicza 35, Sala Czekanowskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

PIĄTEK, 25 WRZEŚNIA 2015

09:00–11:30 □ ARCHIWUM PAŃSTWOWE (otwarcie i zwiedzanie wystawy), ul. Pomorska 2

Miejsce obrad: GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1, Sala Wincentego Pola (sala 336, piętro III)

SESJA 2
MAPA JAKO NARZĘDZIE ZAPISU WYDARZEŃ I KSZTAŁTOWANIA OPINII

11:30–12:00 □ PRZERWA KAWOWA
12:00–12:20 □ Paweł E. Weszpiński, Kartograficzny obraz niematerialnych zjawisk i zdarzeń przestrzennych w miastach na przykładzie planów Warszawy z lat 1641–1947
12:20–12:40 □ Lucyna Szaniawska, Mapa dokumentem ekspansji Rosji na wschód do końca XVIII wieku
12:40–13:00 □ Anna Osowska, Dariusz Przybytek, Jak mapy Eugeniusza Romera przekonały świat o istnieniu Polski – spojrzenie historyczno-metodyczne
13:00–13:20 □ Waldemar Spallek, Obraz bieżących wydarzeń politycznych w latach 1934–1939 w 12 (i 13) wydaniu Małego atlasu geograficznego i drugim wydaniu Powszechnego atlasu geograficznego Eugeniusza Romera
13:20–13:40 □ Dorota Borowicz, Dawne mapy przedmiotem manipulacji i narzędziem propagandy
13:45–15:00 □ PRZERWA OBIADOWA □ „U Hrabiego w Ossolineum” (ul. Szewska 37)
15:00–15:20 □ Joanna Nowosielska-Sobel, Heimatkunde jako wyznacznik interpretacyjny map w niemieckich atlasach szkolnych na Śląsku w czasach cesarstwa i republiki weimarskiej
15:20–15:40 □ Dariusz Gierczak, Autoprezentacja miasta na mapach na przykładzie Bytomia w okresie Republiki Weimarskiej
15:40–16:00 □ Christoph Lotz, Eine „neue“ Weltordnung visualisieren. Die Weltkarte (Karta Mira) 1:2.500.000 als Spiegel des Ost-West-Konflikts (1956–1989) – Zilustrowanie „nowego” porządku świata. Mapa świata (Karta Mira) 1:2 500 000 jako odzwierciedlenie konfliktu Wschód-Zachód (1956–1989)
16:00–17:30 □ DYSKUSJA
17:30–17:50 □ PRZERWA KAWOWA

SESJA 3
MAPY JAKO ZAPIS STANU I ZMIAN W INFRASTRUKTURZE

17:50–18:10 □ Dariusz Brykała, Stopień szczegółowości treści map „szczegulnych” województw Karola Perthéesa na podstawie analizy sieci młynów wodnych i w odniesieniu do innych opracowań kartograficz­nych z epoki
18:10–18:30 □ Adam Bartnik, Dorota Bartnik, Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi jako przykład wykorzystania historycznych źródeł kartograficznych
18:30–18:50 □ Maria Jankowska, Narracyjna rola map w ocenie zmian przebiegu i funkcji dróg w krajobrazie wsi od końca XVIII do początku XX wieku na przykładzie okolic Poznania
19:00 □ Zakończenie drugiego dnia obrad

SOBOTA – 26 WRZEŚNIA 2015

Miejsce obrad: GMACH GŁÓWNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pl. Uniwersytecki 1, Sala Wincentego Pola (sala 336, piętro III)

SESJA 3 (c.d.)
MAPY JAKO ZAPIS STANU I ZMIAN W INFRASTRUKTURZE

09:00–09:20 □ Wojciech Mielewczyk, Zmiany przestrzeni wsi w drugiej połowie XIX i na początku XX w. na przy­kładzie wybranych map ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw­czego w Szreniawie
09:20–09:40 □ Małgorzata Wieczorek, Waldemar Spallek, Zabezpieczenia przeciwpowodziowe we wrocławskim węźle wodnym w XIX i pierwszej połowie XX w. na podstawie niemieckiej mapy topograficznej 1:25 000 (Messtischblatt)
09:40–10:00 □ Kamil Nieścioruk, Małgorzata Sosik, Od wojennych ruin do perły renesansu. Mapy w pracach Karola Sicińskiego i procesie odbudowy Kazimierza Dolnego
10:00–10:20 □ Marta Kuźma, Wpływ opracowań źródłowych na wiarygodność wojskowych map historycznych
10:20–10:45 □ DYSKUSJA
10:45–11:00 □ PRZERWA KAWOWA

SESJA 4
ZBIORY KARTOGRAFICZNE

11:00–11:20 □ Kazimierz Kozica, Friedrich Bernhard Werner i Georg Balthasar Probst – twórcy serii 16 wido­ków Wrocławia z drugiej połowy XVIII wieku
11:20–11:40 □ Henryk Bartoszewicz, Anna Paszczyk, Kartografia miast Korony Królestwa Polskiego do 1795 roku. Stan zachowania miejskich map wielkoskalowych w zbiorach polskich i zagranicznych oraz po­trzeby i perspektywy badawcze
11:40–12:00 □ Joanna Wolska, Historyczne ziemie polskie na mapach do końca XIX w. z wybranych kolekcji biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
12:00–12:20 □ Aneta Falk, Aleksandra Losik-Sidorska, Mapy w służbie Działyńskich i Zamoyskich. Okoliczności powstania zasobu kartograficznego PAN Biblioteki Kórnickiej
12:20–12:40 □ Anna Małka, Wojciech Jegliński, Justyna Relisko-Rybak, Regina Kramarska, Pruskie mapy geolo­giczne i topograficzne z XIX i początków XX wieku w zbiorach Państwowego Instytutu Geologicz­nego – PIB
12:40–14:00 □ DYSKUSJA KOŃCOWA, UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

WROCŁAW – FRAGMENT PLANU .
Campanile Wrocław; ul. Jagiełły 7, 50-201 Wrocław
Informacja: Tel: +48 71 326 78 00
Rezerwacja: Tel: +48 223 072 337; Fax +48 71 326 78 01
E-mail: wroclaw@campanile.com
Campanile Centrum; ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław
Informacja: Tel: +48 71 783 03 00
Rezerwacja: Tel: +48 223 072 337; Fax +48 71 783 03 01
E-mail: wroclaw.centrum@campanile.com
B&B Hotel Wrocław Centrum; ul. Ks. Piotra Skargi 24-28, 50-082 Wrocław
Kontakt/rezerwacja: Tel.: (+48) 71 324 09 80, Fax: (+48) 71 324 09 81
E-Mail: wroclaw@hotelbb.com