Z dziejów kartografii, vol. XIV, 2008. Contents

Dawna mapa jako źródło wiedzy o świecie = Old map as a knowledge source about the world » Contents

 • Stanisław Alexandrowicz, Radosław Skrycki, Przedmowa = Foreword, s. 9-14.
 • Radosław Gaziński, A. Chlebowska (zestawienie bibliografii), Mieczysław Stelmach (1947–2000), archiwista, historyk i historyk kartografii, s. 15-25. » See PDF

Mapa jako źródło historyczne

 • Stanisław Alexandrowicz, Wykorzystanie źródeł kartograficznych w badaniach nad historią Polski XVI i XVII wieku = Using the cartographical sources in researches on history of Poland in the 16th and 17th century, s. 29-50.
 • Wojciech Iwańczak, Kilka uwag o dawnej mapie jako źródle historycznym = A fiew words on the maps as a historical source. Summary, s. 51-60. » See PDF
 • Bogdan Wolak, Badanie dynamiki zjawisk na podstawie kart katastralnych i map ewidencyjnych = Research of the phenomena dynamics on th basis of collected cadastral maps. Summary, s. 61-70. » See PDF
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Materiały i techniki wykonywania map od starożytności do XVIII wieku = Materials and technique of the making of ancient cartographic artefacts from the Antiquity till the 18th century. Summary, s. 71-85. » See PDF
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Grynszpan – zielony pigment stosowany do kolorowania map i jego wpływ na stan zachowania zabytków kartograficznych = Verdigris – a green pigment used for colouring maps – and its influence on the condition of ancient cartographic artefacts. Summary, s. 87-102. » See PDF

Historia kartografii powszechnej

 • Rafał Simiński, Obraz ziem inflanckich w świetle kartografii i kronikarstwa Europy Zachodniej okresu średniowiecza = The image of Livonia on maps and chronicles from the West Europe in the Middle Ages. Summary, s. 105-117.
 • Lucyna Szaniawska, Pięćsetlecie nazwy Ameryka. Zmiany nazwy oraz ewolucja obrazu Ameryki na mapach publikowanych w szesnastowiecznej Europie = 500-th anniversary of America’s name. Changes in name and evolution of America’s image depicted on maps published in 16th c. Europe. Summary, s. 119-147. » See PDF
 • Krystyna Szykuła, Projekt monografii i faksymilowego wydania mapy Jenkinsona z 1562 roku = The monography and the facsimile edition of Jenkinson’s map of Russia. The plan and perspectives. Summary, s. 149-160. » See PDF
 • Andrew B. Pernal, Dennis F. Essar, Beuplan’s cartographic labours in France: the maps of Normandy and Brittany = Prace kartograficzne Beauplana we Francji: mapy Normandii i Bretanii. Streszczenie, s. 161-181. » See PDF
 • Margarita Barzdeviča, Maps and plans of Riga from the 17th century as sources of information for the research of the development of the city = Siedemnastowieczne mapy i plany Rygi jako źródła do odtworzenia rozwoju miasta. Streszczenie, s. 183-195. » See PDF
 • Radosław Skrycki, Mapa jako narzędzie propagandy (na przykładzie mapy Brandenburgii Jacoba Paula von Gundlinga z 1724 roku) = The map as an instrument of propaganda (based on example of map of Brandenburg by Jacob Paul von Gundling, 1724). Summary, s. 197-205. » See PDF
 • Andrzej Konias, „Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII w. do I połowy XX w.” – problematyka projektu naukowo-badawczego = “The topographical cartography of Prussia and prussian partition of Poland from the 2nd half of 18th to 1st half of 20th century” – the problems of scientific project, s. 207-217. » See PDF

Historia kartografii ziem polskich

 • Henryk Rutkowski, Polska na wybranych mapach z pierwszej połowy XVI wieku = Poland on the selected maps of the first half of 16th century. Summary, s. 221-234. » See PDF
 • Jarosław Łuczyński, Obraz i tekst na XVI-wiecznych mapach Rzeczypospolitej = The picture and the text on the 16th century maps of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Summary, s. 235-247.
 • Małgorzata Gałęziowska, Symboliczne treści w kartografii na przykładzie map Prus Kaspra Hennebergera i ich późniejszych opracowań jako podstawa komunikacji i przekaz wiedzy o świecie = Symbolic representations in cartography as a base of communication and education on example of Caspar Henneberger’s map. Summary, s. 249-264. » See PDF
 • Wiesław Sieradzan, Kartografia Grudziądza XVII–XX wieku jako źródło wiedzy o mieście i okolicy = The cartography of Grudziądz from the 17th to 20th century as a source of information about the city and its surroundings. Summary, s. 265-274.
 • Krzysztof Strzelecki, Wartości poznawcze 12-arkuszowej mapy Wisły F. F. Czakiego z pierwszej połowy XVIII wieku w świetle dotychczasowych badań. Problematyka naukowo-badawcza = The cognitive values in the geography of Poland on 12-sheet map of Vistula of F. Czaki from the first half of 18th century in light of hitherto exist scientific investigations. Scientifically-investigative problems. Summary, s. 275-295. » See PDF
 • Bogumił Szady, Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 roku jako przykład kartografii wyznaniowej = The map of Uniate duicese of Chełm from 1782 as an example of religious cartography. Summary, s. 297-317. » See PDF
 • Paweł E. Weszpiński, Mapy i plany Warszawy w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu, s. 319-328. » See PDF
 • Jerzy Czajewski, Delimitacja rozbiorowej granicy z Rosją w świetle dokumentów i materiałów kartograficznych = Delimitation of the first 1772 partitions border between Polish-Lithuanian Commonwealth and Russian Empire in 1775 according to maps and documents. Summary, s. 329-346. » See PDF
 • Piotr Grabowski, Okolicznościowa mapa Polski z 1910 roku jako źródło informacji historycznych i dydaktycznych = Occasional map of Poland edited in 1910 as historical, dydactic and and information sources. Summary, s. 347-357. » See PDF
 • Dorota Borowicz, Dawne mapy narodowościowe Górnego Śląska odbiciem dziejów politycznych regionu = Old ethnic maps of Upper Silesia as a reflection of political history of the region. Summary, s. 359-373. » See PDF
 • Ewa Szynkiewicz, Dawne mapy Śląska jako dokument zmian zachodzących w terenie = Old maps of Silesia as Documents of Topographical Changes. Summary, s. 375-390. » See PDF
 • Jerzy Ostrowski, Ogólnopolskie Konferencje Historyków Kartografii w latach 1975–2000 – przegląd chronologiczno-tematyczny = National Polish conferences of the historians of Cartography 1975-2007: chronological and thematic review. Summary, s. 391-399. » See PDF