Z dziejów kartografii, vol. XXI, 2017. Contents

 • Beata Konopska, Waldemar Spallek, Grzegorz Strauchold, Wprowadzenie = Introduction, s. 8-9. » See PDF
 • Adam Bartnik, Dorota Bartnik, Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi w świetle wykorzystanych historycznych źródeł kartograficznych (wersja poprawiona) = The localization of the water mills in the city of Lodz area as an example of application of the historic cartographic sources (updated version), s. 11-40. » See PDF
 • Wojciech Mielewczyk, Zmiany przestrzeni wsi w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie wybranych map ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie = Changes the villages space in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries on selected maps from the National Museum of Agriculture and Agricultural-Food Industry in Szreniawa, s. 41-57. » See PDF
 • Rafał Eysymontt, Plan historyczny jako narzędzie rekonstrukcji przestrzeni miejskiej. Przykład wykorzystania treści dawnych planów miast Dolnego Śląska = Historical plan as a tool for the reconstruction of urban space. An example of using the contents of old plans of Lower Silesian cities, s. 59-77. » See PDF
 • Kamil Nieścioruk, Małgorzata Sosik, Kartograficzny obraz badań zabudowy historycznej miasta, inwentaryzacji zniszczeń oraz odbudowy Kazimierza Dolnego na mapach z archiwum Karola Sicińskiego = The cartographic image of research on historical cityscape, cataloguing the war losses and reconstruction of Kazimierz Dolny on maps from the archive of Karol Siciński, s. 79-95. » See PDF
 • Waldemar Spallek, Małgorzata Wieczorek, Zabezpieczenia przeciwpowodziowe we wrocławskim węźle wodnym w XIX i pierwszej połowie XX wieku na podstawie niemieckiej mapy topograficznej 1:25 000 (Messtischblaetter) = Flood defences in the Wroclaw floodway system in nineteenth century and first half of the twentieth century according to the German topographical map 1:25,000 (Messtischblaetter), s. 97-120.
 • Lucyna Szaniawska, Mapa dokumentem rosyjskiej kolonizacji Syberii do połowy XVIII wieku = A map as a document of Russian colonization of Siberia until the mid-18th century, s. 121-143. » See PDF
 • Anna Osowska, Dariusz Przybytek, Jak mapy Eugeniusza Romera w atlasie z 1916 roku przekonały uczestników konferencji pokojowej w Paryżu o istnieniu Polski – spojrzenie historyczno-metodyczne = How do the Eugeniusz Romer’s maps convinced the world about the existence of Poland – a historical and methodical brief outline, s. 145-159. » See PDF
 • Waldemar Spallek, Obraz bieżących wydarzeń politycznych w latach 1934–1939 w 12 (i 13) wydaniu „Małego atlasu geograficznego” oraz drugim wydaniu „Powszechnego atlasu geograficznego” Eugeniusza Romera = Maps in 12 (and 13) edition of “Mały atlas geograficzny” and the second edition of “Powszechny atlas geograficzny” by Eugeniusz Romer as illustration of current political events in 1934–1939, s. 161-181. » See PDF
 • Dorota Borowicz, Dawne mapy przedmiotem manipulacji i narzędziem propagandy = Old maps as a subject to manipulation and propaganda tool, s. 183-202. » See PDF
 • Dariusz Gierczak, Autoprezentacja na mapach. Przykład z Bytomia w okresie Republiki Weimarskiej = Self-presentation in maps. An example of Beuthen (Bytom) in the Weimar Republic, s. 203-212. » See PDF
 • Teresa Bogacz, Treści kulturowe w polskich publikacjach z zakresu historii kartografii z lat 1975–2015. Wybrane aspekty = Cultural content in Polish publications on the history of cartography from the years 1975–2015. Selected aspects, s. 213-233. » See PDF
 • Anna Małka, Wojciech Jegliński, Justyna Relisko-Rybak, Pruskie mapy geologiczne z obszaru północnej Polski w archiwach Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ich współczesne zastosowanie w geologii = Prussian geological maps of Northern Poland in the archives of the Polish Geological Institute and their current application in geology, s. 235-253.
 • Aneta Falk, Aleksandra Losik-Sidorska, Zbiory kartograficzne w służbie Działyńskich i Zamoyskich = Cartographic in Library of family Działyński and Zamoyski in Kórnik, s. 255-277.
 • Kazimierz Kozica, Friedrich Bernhard Werner i Georg Balthasar Probst – twórcy serii 16 widoków Wrocławia z drugiej połowy XVIII wieku = Friedrich Bernhard Werner and Georg Balthasar Probst – authors of the set of 16 views of Wroclaw from the 2nd half of the 18th century, s. 279-302.
 • Marta Kuźma, Wpływ opracowań źródłowych na wiarygodność wojskowych map historycznych = Influence of historical source on the reliability of military historical maps, s. 303-318. » See PDF