Z dziejów kartografii, vol. XVIII, 2014. Contents

Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych = Old maps as a source in geographical and historical research

 • Beata Konopska, Jerzy Ostrowski, Przedmowa = Preface, s. 11-17. » See PDF
 • Joanna Plit, Analizy geograficzne i historyczne dawnych map = Geographical and historical analyses of old maps, s. 19-34.
 • Jerzy Ostrowski, Praca Henryka Merczynga z 1913 roku o radziwiłłowskiej mapie Litwy i jej wpływ na polskie badania dokładności dawnych map (w setną rocznicę publikacji) = The work of Henryk Merczyng from 1913 on the Radziwill map of the Grand Duchy of Lithuania and its influence on the Polish research on the accuracy of old maps (on the hundredth anniversary of publication), s. 35-52. » See PDF
 • Kamil Nieścioruk, Weryfikacja wiarygodności treści map dawnych z wykorzystaniem cyfrowego modelu wysokości i podstawowych atrybutów topograficznych = Verification of content credibility of old maps with application of digital elevation model and basic topographic attributes, s. 53-63. » See PDF
 • Maria Jankowska, Kryteria oceny map jako źródła informacji o dziedzictwie kulturowym wsi na przykładzie Wielkopolski = Evaluation criteria for maps as a source of information about the cultural heritage of the countryside based on the example of Wielkopolska, s. 65-77. » See PDF
 • Jakub Kuna, Problem uwspółcześnienia formy prezentacji map dawnych = The problem of contemporization of the form of presentation of old maps, s. 79-92. » See PDF
 • Adam Linsenbarth, Mozaikowa mapa z Madaby z VI wieku cennym źródłem informacji geograficznych, historycznych i biblijnych = The Madaba Mosaic Map from the 6th century – a source of information for geographical, historical and Bible studies, s. 93-110.
 • Kazimierz Kozica, Wrocławski przedwojenny egzemplarz mapy Europy Gerarda Mercatora (1554) = The Wrocław pre-war copy of the map of Europe by Gerard Mercator (1554), s. 111-119.
 • Piotr Grabowski, Obraz historycznej Warmii na mapach włoskich i francuskich kartografów w XVI–XVIII wieku = The picture of the historical Warmia on the maps of Italian and French cartographers in the 16th–18th centuries, s. 121-132. » See PDF
 • Andrzej Janeczek, Rękopiśmienna mapa cyrkułu zamojskiego z austriackiego Archiwum Wojennego i jej relacja do zdjęcia józefińskiego Galicji (1779–1783) = The manuscript map of Zamość district from the Austrian War Archives and its relation to the Joseph’s survey of Galicja (1779–1783), s. 133-144. » See PDF
 • Bogdan Wolak, Próba oceny obrazu rzeźby terenu na mapie Schroettera w skali 1:152 000 (1802–1810) = Analysis of the presentation of relief on the Schroetter’s map, scale 1:152,000 (1802–1810), s. 145-153. » See PDF
 • Michał Trzewik, Układ przestrzenny miasta Lublina na przełomie XVIII i XIX wieku na planach austriackich przechowywanych w Archiwum Wojennym w Wiedniu = Spatial layout of Lublin at the turn of the 18th century on Austrian city maps stored in the Vienna War Archives, s. 155-167.
 • Dariusz Lorek, Kartograficzny obraz Poznania w okresie zaborów = Cartographic image of Poznań in the time of partitions, s. 169-180. » See PDF
 • Teresa Bogacz, Mapy Lubina z XIX i XX wieku jako źródło do badań nad rozwojem przestrzennym miasta = Maps of Lubin from the 19th and 20th centuries as the source for research on the spatial development of the city, s. 181-192. » See PDF
 • Wojciech Mielewczyk, Środowisko geograficzne na XIX-wiecznych mapach wsi na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie = The geographical environment on the 19th century maps of villages based on the collection of the National Museum of Agriculture and Agricultural-Food Industry in Szreniawa, s. 193-207. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Joachim Lelewel jako badacz dawnych opisów świata i twórca „krajobrazów” = Joachim Lelewel as an investigator of old world’s descriptions and author of “landscapes”, s. 209-235. » See PDF
 • Adrianna Szczerba, Mapy archeologiczne zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego = Archeological maps of western provinces of the Russian Empire, s. 237-249. » See PDF
 • Tomasz Olenderek, Charakterystyka dawnych map leśnych = Characteristics of old forest maps, s. 251-261. » See PDF
 • Waldemar Spallek, Kształtowanie się koncepcji map ogólnogeograficznych w świetle polskich atlasów szkolnych wydanych do 1939 roku = Evolution of the concept of general reference maps in the light of Polish school atlases published until 1939, s. 263-283. » See PDF
 • Beata Konopska, Atrybut miejsca w czasie jako właściwość dawnych map z punktu widzenia antropologii kulturowej na przykładzie publikacji okresu PRL = Attribute of place in time as a feature of old maps from the perspective of anthropology of culture based on publications of Polish People’s Republic period, s. 285-299. » See PDF
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Zagadnienie rekonstrukcji treści i obrazu w zabytkowych mapach i globusach = Problems of content and image reconstruction in historical maps and globes, s. 301-319. » See PDF
 • Joanna Sroka, Atlas Silesiae w zbiorach polskich – technologia wykonania i konserwacja (zarys problematyki) = Atlas Silesiae in the Polish collections – technology of binding and conservation (outline of problems), s. 321-336. » See PDF
 • Miłosz Huber, Olga Jakowlewa, Anna Synajewska-Przybyś, Tomasz Klepka, Możliwości badania materiałów drukowanych z użyciem techniki optycznej, polaryzacyjnej i komfokalnej oraz SEM-EDS = The possibilities of printed materials research with the use of optical, polarization, confocal and SEM-EDS techniques, s. 337-347.
 • Roman Czaja, Zenon Kozieł, Radosław Golba, Agnieszka Pilarska, Atlas historyczny miast polskich = The Historical Atlas of Polish Towns, s. 349-352.
 • Miłosz Huber, Olga Jakowlewa, Toponimy na mapach Półwyspu Kolskiego jako przykład bogactwa etnograficznego regionu = Toponyms on maps of the Kola Peninsula as an example of the ethnographic wealth of the region, s. 353-359. » See PDF