Z dziejów kartografii, vol. XXII, 2018. Contents

DAWNA KARTOGRAFIA HISTORYCZNA I WOJSKOWA = THE OLD HISTORY AND MILITARY CARTOGRAPHY

 • Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Wprowadzenie = Introduction, s. 7-9. » See PDF
 • Karol Łopatecki, Mapy historyczne Polski i Litwy w epoce nowożytnej = Historical maps of Poland and Lithuania in the modern era, s. 11-30. » See PDF
 • Dariusz Przybytek, Bilans dokonań polskiej i niemieckiej kartografii historycznej Śląska (1741–2017) = Historical cartography of Silesia in Poland and neighbouring countries Attempt of a summary, s. 31-56. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, „Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l’Histoire”… Châtelainów jako encyklopedia = “Atlas Historique, ou Nouvelle Introduction à l’Histoire”… by Châtelains as an encyclopedia, s. 57-84. » See PDF
 • Grzegorz Bosy, Mapy z okresu fryderycjańskiego jako źródło do badań nad „owalnicą głogowską” = Maps from the Frederic period as a source for research about the “oval village of Głogów”, s. 85-109. » See PDF
 • Anna Małka, Zmiany odcinków klifowych linii brzegowej w Gdyni w ciągu ostatnich dwustu lat i związane z nimi geozagrożenia = Gdynia cliff coastline changes in the last 200 years and the resulting geo-threats, s. 111-129. » See PDF
 • Bogdan Wolak, Dawne mapy w badaniach krajobrazu komunikacyjnego = Old maps in the study of the communication landscape, s. 131-146. » See PDF
 • Tomasz Panecki, Katarzyna Słomska, Stan i wyzwania kartografii historycznej w obliczu paradygmatu cyfrowego = State and challenges of historical cartography in the face of digital paradigm, s. 147-163. » See PDF
 • Dorota Borowicz, Waldemar Spallek, Dawne atlasy historyczne w kolekcji Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego = The old historical atlases in the collection of Section for History of Cartography of the Department of Geoinformatics and Cartography of the University of Wroclaw, s. 165-197. » See PDF
 • Krzysztof Grochowski, Dawne mapy i atlasy historyczne w zbiorach Biblioteki Raczyńskich = Old maps and historical atlases in the Raczyński Library’s collections, s. 199-208. » See PDF
 • Wiesław Sieradzan, Kartografia wojskowa Malborka od XVII do początku XX wieku = Military cartography of Malbork from the 17th to the beginning of the 20th century, s. 209-222.
 • Leszek Opyrchał, Plany Kamieńca Podolskiego do 1812 roku = Plans of Kamieniec Podolski until 1812, s. 223-238. » See PDF
 • Leszek Opyrchał, Kamieniec Podolski na osiemnastowiecznej mapie granic Imperium Osmańskiego = Kamieniec Podolski on the eighteenth-century map of the boundaries of the Ottoman Empire, s. 239-250. » See PDF
 • Leszek Opyrchał, Rusłan Nahnybida, Zaginiony plan Kamieńca Podolskiego z pierwszej połowy XVIII wieku = The lost plan of Kamieniec Podolski from the first half of the 18th century, s. 251-259. » See PDF
 • Henryk Bartoszewicz, Dawny atlas historyczny wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831 Richarda Ottona Spaziera na tle kartografii doby powstania listopadowego = Old historical atlas of the Polish-Russian war of 1830–1831 of Richard Otto Spazier against the background of the cartography of the November Uprising, s. 261-281. » See PDF
 • Bogdan Wolak, Analiza źródeł kartograficznych z okresu I wojny światowej (studium na wybranych przykładach) = Analysis of cartographic sources from the World War I period (a study based on selected examples), s. 283-301. » See PDF
 • Robert Rybak, Mapa morska jako narzędzie w planowaniu operacji przez Polską Marynarkę Wojenną w okresie funkcjonowania w Układzie Warszawskim = A nautical chart in planning of maritime operations carried out by the Polish Navy during the period of the Warsaw Pact, s. 303-318. » See PDF
 • Zbigniew J. Wójcik, Historia kartografii przyrodniczej w Polsce. Kilka refleksji = History of natural cartography in Poland. A few reflections, s. 319-326. » See PDF
 • Joanna Ziółkowska, Koszary Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie w XVII- i XVIII-wiecznej ikonografii = The barracks of the Kazimierzowski Palace in Warsaw in the 17th and 18th century iconography, s. 327-338. » See PDF
 • Marlena Borycka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Miasta, bitwy i fortyfikacje – kolekcja pięciu sztucznych atlasów ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Problematyka historyczna i konserwatorska = Towns, battles and fortifications – a collection of five artificial atlases from the Elbląg Library. Historical and conservation-related issues, s. 339-361. » See PDF
 • Kazimierz Kozica, Wystawy kartograficzne w Polsce. 15 lat po wystawie Imago Poloniae doktora Tomasza Niewodniczańskiego = Cartographic exhibitions in Poland. 15 years after Dr Tomasz Niewodniczański’s Imago Poloniae exhibition, s. 363-374.