Z dziejów kartografii, t. XXIII, 2020. Spis treści

MAPA W SŁUŻBIE ODRODZONEJ POLSKI = MAP IN THE SERVICE OF THE REBORN OF POLAND

Spis treści = Contents, s. 1-6. » Zobacz PDF

 • Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Wprowadzenie = Introduction, s. 7-10. » Zobacz PDF
 • Beata Konopska, Paweł E. Weszpiński, Dr Kazimierz Kozica (1965–2019), badacz i kustosz dawnych map = Dr Kazimierz Kozica (1965–2019), researcher and curator of old maps, s. 11-26. » Zobacz PDF

Mapa w służbie państwa = Maps in the state management

 • Beata Konopska, Koncepcje map gospodarczych do zarządzania krajem (XVIII–XX w.) = The concepts of economic maps for governing the country (18th–20th centuries), s. 27-42. » Zobacz PDF
 • Henryk Bartoszewicz, Prace kartograficzne Korpusu Inżynierów Koronnych i ich autorzy. Stan zachowania kartografików = Cartographic works of the Corps of Crown Engineers and their authors. The condition of preserved cartography works, s. 43-70. » Zobacz PDF
 • Bogdan Wolak, Ewolucja treści polskich map katastralnych (ewidencyjnych) = The evolution of the content of Polish cadastral (land register) maps, s. 71-95. » Zobacz PDF
 • Kamil Nieścioruk, Początki polskiej kartografii komputerowej = The beginning of the Polish computer cartography, s. 97-119. » Zobacz PDF

Mapa w polityce międzynarodowej = Maps in the international politics

 • Dariusz Przybytek, Kartograficzna wizja odradzającej się Polski w latach 1916–1921 i zmiana jej granic po 1945 roku = The cartographic vision of reborn Poland in 1916–1921 and the change of its borders after 1945, s. 121-136. » Zobacz PDF
 • Lucyna Szaniawska, Obraz granic państwowych Polski w latach 1945–1958 na mapach towarzyszących bilateralnym umowom państwowym = The state borders of Poland in the years 1945–1958 on maps accompanying bilateral state agreements, s. 137-162. » Zobacz PDF

Miscellanea

 • Leszek Opyrchał, Łukasz Cholewiński, Plany Kamieńca Podolskiego w Archiwum Wojennym w Wiedniu = Plans of Kamieniec Podolski at the War Archives in Vienna, s. 163-182. » Zobacz PDF
 • Grażyna Dudzicka, Dorota Gazicka-Wójtowicz, Czy jednak M. Beniowski przed J. Cookiem? Nieznana rękopiśmienna mapa z 1772 r. ze zbiorów Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przedstawiająca żeglugę Maurycego Augusta Beniowskiego po północnym Pacyfiku = M. Beniowski there before J. Cook though? An unknown manuscript map of 1772 from the collection of the Central Library of Geography and Environment Protection of the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences presenting the sailing route of Maurice August Beniowski (Benyovszky) through the North Pacific Ocean, s. 183-203. » Zobacz PDF
 • Jakub Kuna, Metoda progresji, retrogresji i kombinowana w kartograficznej rekonstrukcji zabudowy – studium na przykładzie Bychawy w 1938 roku = Methods of progression, retrogression and combined in the cartographic reconstruction of historical settlements – case study Bychawa in 1938, s. 205-224. » Zobacz PDF

Suplement = Supplement

 • Beata Konopska, Jerzy Ostrowski, Podsumowania i oceny kartografii polskiej w ostatnim stuleciu w wybranych pozycjach piśmiennictwa kartograficznego – selektywna bibliografia dziedzinowa = Summaries and evaluations of the Polish cartography in the last century in selected items of cartographic literature – selective domain bibliography, s. 225-252. » Zobacz PDF
 • Paweł E. Weszpiński, Nagroda im. Stanisława Alexandrowicza za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii = The Stanisław Alexandrowicz Prize for theses in the history of cartography, s. 253-257. » Zobacz PDF