Z dziejów kartografii, vol. XVII, 2013. Contents

Kamienie milowe w kartografii = Milestones in the cartography

Spis treści = Contents, s. 1-10. » See PDF

 • Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Przedmowa = Preface, s. 11-18. » See PDF
 • Paweł E. Weszpiński, Doktor Jarosław Łuczyński 20 IV 1975 – 2 X 2012, s. 19-24. » See PDF
 • Wiesława Żyszkowska, Lucyna Szaniawska, Kamienie milowe w kartografii (wpływ osiągnięć nauki i techniki na rozwój kartografii) = Milestones in cartography: The impact of science and technology developments on the evolution of cartography, s. 25-51. » See PDF
 • Jerzy Ostrowski, Kamienie milowe w polskim piśmiennictwie z zakresu historii kartografii = Milestones in the Polish literature on the history of cartography, s. 53-60. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Wkład osiągnięć renesansu w treść geograficzną drukowanych wówczas map = The contribution of Renaissance achievements to the geographic content of maps printed during that era, s. 61-84. » See PDF
 • Adam Krawczyk, Informacja o badaniach Bożeny Modelskiej-Strzeleckiej nad mapą Polski Jana Długosza = Information on Bożena Modelska-Strzelecka’s research on map of Poland by Jan Długosz, s. 85-93. » See PDF
 • Teresa Bogacz, Renesansowe „odkrycie” Śląska kamieniem milowym w rozwoju kartografii regionu doby nowożytnej = Renaissance “discovery” of Silesia as a milestone in the development of cartography of the late feudal period region, s. 95-118. » See PDF
 • Radosław Skrycki, Wielka mapa Pomorza Eilharda Lubinusa – dotychczasowy stan wiedzy i nowe ustalenia = The Eilhard Lubinus Great Map of Pomerania: Current state of knowledge and new findings, s. 119-138. » See PDF
 • Kazimierz Kozica, Gdański rytownik i wydawca Wilhelm Hondius (po 1597–1652) i jego prace na polu kartografii polskiej = Willem Hondius (after 1597–1652), an engraver and publisher from Gdansk, and his works in the Polish cartography, s. 139-173.
 • Jarosław Łuczyński, Etapy w rozwoju kartografii największych miast przedrozbiorowej Rzeczypospolitej = Stages in the evolution of cartography of the major towns of pre partition Poland, s. 175-181.
 • Bogumił Szady, Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej = Activities undertaken by Michał Jerzy Poniatowski to promote the development of Polish cartography, s. 183-192. » See PDF
 • Andrzej Janeczek, Pierwsze zdjęcie wojskowe Galicji (tzw. mapa Miega) z lat 1779–1783. Znaczenie, wartość źródłowa i perspektywy wykorzystania = The first military survey of Galicja (the so-called Mieg’s map)of 1779–1783. Significance, value of the source and utilisation prospectsges in the evolution of cartography of the major towns of pre partition Poland, s. 193-213. » See PDF
 • Bogdan Wolak, Znaki kartograficzne i metody prezentacji zastosowane na drukowanej Karte von Ost-Preussen nebst Preussich Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict… (1802–1810) = Cartographic symbols and methods of presentation used in the printed Karte von Ost-Preussen nebst Preussich Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict… (1802–1810), s. 215-222. » See PDF
 • Henryk Bartoszewicz, Przełom w kartowaniu przestrzeni miejskiej. Wielkoskalowe mapy miast Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej 1815–1830 = A breakthrough in mapping urban space. Large-scale maps of towns located in the Kingdom of Poland in 1815–1830, s. 223-255. » See PDF
 • Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii warszawskiej – prawda czy tradycja? = Milestones in the cartography of Warsaw: Truth or tradition?, s. 257-269. » See PDF
 • Dariusz Lorek, Fortyfikacje Poznania jako determinanta rozwoju miasta i ich obraz na dawnych planach = Poznań fortifications as a determinant in the development of the city and their representation on old plans, s. 271-284. » See PDF
 • Zbigniew Tucholski, Szkice do historii polskiej geodezji i kartografii kolejowej = Sketches of history of Polish railway geodesy and cartography, s. 285-308. » See PDF
 • Anna Faliszewska, Zarys historii anamorfoz kartograficznych = Outline history of cartograms, s. 309-323. » See PDF
 • Albina Kinga Mościcka, Janusz Ostrowski, Kamienie milowe w polskiej kartografii gleb po drugiej wojnie światowej = Milestones in the Polish soils cartography after the World War II, s. 325-336.
 • Tomasz Olenderek, Mapa dawnych nazw uroczysk Puszczy Białowieskiej = Map of the former names of Bialowieza Primeval Forest parts, s. 337-345. » See PDF
 • Beata Konopska, Zmiany ustrojowe w Polsce końca XX wieku kamieniem milowym polskiej kartografii do użytku powszechnego = Systemic transition in Poland towards the end of the 20th century as a milestone in Polish common-use cartography, s. 347-355. » See PDF
 • Ewa Szynkiewicz, Najcenniejsze mapy i atlasy w Zbiorach Kartograficznych Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego = The most valuable maps and atlases in the collection held by the Department of Geoinformatics and Cartography at the Institute of Geography and Regional Development of the University of Wrocław, s. 357-376. » See PDF
 • Piotr Mojski, Zagadnienia prezentacji dawnych map Polski z kolekcji Cartographia Rappersviliana Polonorum w Internecie = Online presentation of old maps of Poland from the Cartographia Rappersviliana Polonorum collection, s. 377-386. » See PDF
 • Wiesław Sieradzan, Kolekcja map Ernsta von der Oelsnitz (1858–1943) i jej znaczenie = The map collection assembled by Ernst von der Oelsnitz (1858–1943) and its significance, s. 387-397.
 • Malwina Lange, Dawne mapy, plany i atlasy w zbiorach Pracowni Atlasu Historycznego PAN w Warszawie = Old maps, plans and atlases in collection of the Historical Atlas Section of the Polish Academy of Sciences, s. 399-404. » See PDF
 • Lucyna Szaniawska, Zastosowanie formatu MARC 21 do opisu bibliograficznego dokumentów kartograficznych = The use of the MARC 21 format for bibliographic description of cartographic documents, s. 405-426. » See PDF
 • Dorota Gazicka-Wójtowicz, Grażyna Dudzicka, Ewa Nowacka, Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN) = Access to cartographic resources in the era of technological progress: The case of the Digital Repository of Scientific Institutes (RCIN), s. 427-438. » See PDF
 • Anna Wrochna, Projekt OGNIWO – udostępnienie cyfrowych zasobów geoinformacyjnych Instytutu Geodezji i Kartografii = The National Geoinformation Science System Integrating Geodetic Knowledge OGNIWO, s. 439-447. » See PDF
 • Urszula Kowalczyk, Wykorzystanie kartograficznych materiałów archiwalnych w badaniach użytkowników archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Warszawie = The use of cartographic archives in research users on the example of State Archives of Warsaw, s. 449-455. » See PDF
 • Marta Kuc-Czerep, Atlas historyczny Polski. Województwo kaliskie w drugiej połowie XVI wieku = Historical Atlas of Poland. Kaliskie Voivodeship in the second half of the 16th century, s. 457-461.
 • Jarosław Suchożebrski, Anna Marcinkowska, Wykorzystanie historycznych i współczesnych map topograficznych do oceny zmiany warunków odpływu w zlewni Potoku Bielańskiego w Warszawie = Using of old and contemporary maps to elevation of water circulation conditions in the Potok Bielański catchment in Warsaw, s. 463-478.
 • Dorota Jutrzenka-Supryn, Konstrukcja bloku w oprawach dawnych atlasów oraz jej wpływ na sposób prezentacji treści kartograficznej i stan zachowania = Construction of the text block in binders of old atlases and its influence on the way of presentation of the cartographic content and on their state of preservation, s. 479-495. » See PDF